22 Haziran 2021 Salı
Gündem

DOD ÖNYARGILARI AŞIYOR PROJESI TAMAMLANDI

Dod Önyargıları Aşıyor Projesı Tamamlandı

Mehmet BARUNDUK
9 Haziran 2021 - 17:13
haber resim

GüneyEgeKalkınmaAjansı’ndan (GEKA) teknikdestekalmayahakkazanan “Denizli Otizm Derneği  (DOD) ÖnYargılarıAşıyor” projesitamamlandı.Projekapsamında DOD üyelerivegönüllüleri hem Erasmus+ Projesiyazmaeğitimialdılar hem de danışmanlarıylabirlikteüçprojeyazdılar.

Denizli Otizm DerneğiÖnYargılarıAşıyorprojesikapsamında İzmir EğitimKooperatifi’nden (İZEK) ProjeDanışmanıBarışÖzcantarafındanverileneğitimler, önhazırlıkçalışmalarıveprojeyazmauygulamaları Mart, Nisan veMayısaylarındagerçekleştirildi.

DernekolarakanahedeflerindenbirininotizmalanındadahaiyisavunuculukyapmakamacıylauluslararasıbağlantılarınıgüçlendirmekolduğunuifadeedenDenizli Otizm DerneğiBaşkanıBurcuBilik, GEKA tarafındankendilerinesağlananteknikdesteksayesindeDOD’un Erasmus+ projesiyazmakapasitesiningeliştiğinibelirtti.

BurcuBilik, şunlarısöyledi: ‘’GEKA başvurusürecimiz, bileşeniolduğumuzEngelliÇocukHaklarıAğısekreteryasındagörevalan Av. Ali Ulusoy’underneğimiziziyaretiylebaşladı. EngelsizveMutluYaşamDerneği’nindesteğiyleDenizli Otizm DerneğiÖnYargılarıAşıyorisimli GEKA projebaşvurumuzuyaptık.BaşvrumuzunkabuledilmesininardındanİZEK’tenProjeDanışmanıBarışÖzcanilebirlikteçalışmalarımızbaşladı. Erasmus projeleriyleilgilitemeleğitimlerinardındanüçprojeyazdık.GEKA’nınbizesağladığıeğitmenimizBarışÖzcan’ınverdiğieğitimlerveharikarehberliğisayesinde Erasmus+ projelerininasılyazacağımızıuygulamalıolaraköğrenmişolduk.

“Hello Europe” (MerhabaAvrupa) isimli KA1 projemizinamacıotizmlibireylerin Erasmus projelerindendahafazlayararlanmasınısağlamakvegençotizmlilerinAvrupa’dakihareketliliğiniartırmak. “Work for All, All for Work”  (Herkesiçinİş, İşiçinHerşey) isimli KA2 projemizinamacıotizmligençlerinistihdamınınyükselmesinekatkıdabulunmak.KA1 ve KA2 projelerimizAlmanya, İspanya, Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, MakedonyavePolonyaortaklığındagerçekleştirilecek. “Genciz, GeleceğeGönüllüyüz” isimliüçüncüprojemizinamacıgençlerisiviltoplumlabuluşturmakveDenizli’deyaşayangençgönüllülerinsayısınıartırmak. Projelerinyazımıaşamasında hem yabancıortaklarımızla hem de gençlerlesıksıktoplantıyaptık.Projelerimizinonaylanmasınınardındanhepbirlikteyararlıçalışmalaryapacağımızainanıyoruz.Emeğigeçenherkeseçokteşekkürederiz.’’

AvrupaBirliğiprojelerialanında10 yıldırçalıştığınıifadeedenBarışÖzcanşunlarısöyledi: ‘’Bugünekadarbirçokfarklıkurumlatanıştım, dernekle,

gençlikgruplarıylabirebirçalışmaimkanımoldu. Bu çalışmayıhepgururlahatırlayacağım, gerçektenalanlarındaanlamlı, verimliçalışmalaryapaninsanlarınbiraradaolduğugüzelbirderneğitanımamaimkanverdi. EğitimlerinardındanbirlikteoluşturduğumuzprojelerinkabuledildiğindeDenizlililerveotizmliler DOD sayesindeAvrupaBirliğiimkanlarındandahafazlayararlanmaimkanına kavuşacaklar.’’

Abone Ol
En İlgi Çeken Haberler